Kolb Öğrenme Stilleri

Öğrenme Stilleri

Öğrenme stili, bireylerin dört farklı öğrenme şekli için tercihlerine bağlı olarak, öğrenme döngüsü boyunca dönerek hareket ettikleri kendilerine özgü yolları tanımlar. Bir kişinin genetik yapısı, diğerlerinden farklı yaşam deneyimleri ve mevcut çevrenin talepleri nedeniyle, bu dört öğrenme şekli arasından birini seçmek için tercih edilen bir yöntem geliştirilmiştir.

Yıllar içinde deneysel ve klinik araştırmalardan elde edilen veriler göstermiştir ki; orijinal dört öğrenme stili tipi — Yerleştirme (Accommodating), Özümseme (Assimilating), Ayrıştırma (Converging) ve Değiştirme (Diverging), daha da ileri götürülerek dokuz stilden oluşan bir tipoloji olarak geliştirilebilir.

Bu tipoloji, bireysel öğrenme stillerinin kişiye özgü kalıplarını daha iyi tanımlar ve eski 4 stil tipolojisinde görülen ve her iki kategoriye de girebilecek vakaların yarattığı karışıklıkları azaltır.

Kolb, Öğrenme Stili ağının merkezinde puan alan kullanıcıları tanımlayan beşinci bir “dengeleyici” stili, ilk olarak kullanıcılardan gelen geribildirimlerle fark etmeye başlamıştır.

Yeni KLSI 4.0 (Kolb Öğrenme Stilleri Envanteri, İng. Kolb Learning Style Inventory), öğrenme stili tiplerini, aşağıda açıklandığı gibi, 4 pikselden 9 piksel çözünürlüğüne geçirerek bu dokuz stil tipini sunmaktadır. Öğrenme stili tipleri, Soyut Kavramsallaştırma – Somut Deneyim ve Aktif Uygulama – Yansıtıcı Gözlem olarak tanımlanan iki boyutlu bir öğrenme alanında sistematik olarak düzenlenebilir.

Her stil için ayırt edici bir uçurtma şekli tanımlayan bu alan, sağdaki şekilde gösterilmektedir:

Kolb Öğrenme Stilleri - Yeni Versiyon

BAŞLATAN STİL

Başlatan stil, deneyimler ve durumlarla başa çıkabilmek için harekete geçme kabiliyeti ile karakterizedir. Aktif uygulama ve somut deneyim içerir.

Başlatan stile sahip insanlar: İşleri yaptırmak, hedefler belirlemek ve bir projeyi tamamlamak amacıyla farklı yaklaşımlar denemek için diğerleriyle birlikte çalışabildikleri dinamik öğrenme alanlarında başarılı olurlar. Kendi yaşam deneyimlerinden öğrenmeleri için yardım eden, koç veya mentor rolünde olan öğretmenleri tercih ederler.

Öğrenmede Güçlü Yönler

 • Kendilerini hedeflerine adama
 • Yeni fırsatlar arama
 • Başkalarını etkileme ve yönlendirme

Öğrenme Zorlukları

 • Harekete geçme dürtüsünü kontrol etme
 • Başkalarının görüşlerini dinleme
 • Sabırsızlık

DENEYİMLEYEN STİL

Deneyimleyen stilin karakteristik özelliği, deneyime derin şekilde dâhil olarak anlam bulma kabiliyetidir. Aktif uygulama ve yansıtıcı gözlemi dengelerken somut deneyimden yararlanır.

Deneyimleyen stile sahip insanlar: Etkileşimler yönünden zengin öğrenme alanlarını ve arkadaşları ve iş arkadaşları ile devamlı iletişimi tercih ederler. Gruplar halinde çalışmanın keyfini çıkarabildikleri halde, işleri halletmek için tek başlarına çalışma zamanına da ihtiyaç duyarlar. İşyerindeki ilerlemeleri ve kişisel yaşamları hakkında yapıcı geribildirim almaları önemlidir. Öğretmenleriyle bireysel bir ilişki kurmaları onlar için önemlidir.

Öğrenmede Güçlü Yönler

 • Derin kişisel ilişkiler kurma
 • Düşünce ve eylemle odaklanan güçlü sezgiler
 • Yeni tecrübelere açık

Öğrenme Zorlukları

 • Teoriyi anlama
 • Sistematik planlama
 • Değerlendirme

İMGELEYEN STİL

İmgeleyen stil, deneyimleri gözlemleyerek ve yansıtarak olasılıkları hayal etme yeteneğiyle karakterizedir. Somut deneyim ve yansıtıcı gözlem öğrenme adımlarını birleştirir.

İmgeleyen stile sahip insanlar: Açık ve serbestçe akan konuşmalar geçen ve bilgi toplayabilecekleri, açık fikirle dinleyebilecekleri ve kişisel geribildirim alabilecekleri gruplar içinde çalışmayı severler. Beyin fırtınası oturumları gibi geniş bir yelpazede fikir üretmeyi gerektiren durumlardan keyif alabilirler. Kolaylaştırıcı bir rol üstlenen, hassas ve yaratıcı öğretmenlerden hoşlanırlar.

Öğrenmede Güçlü Yönler

 • İnsanların duygu ve değerleri konusunda farkındalık
 • Açık fikirle dinlemek
 • Belirsiz durumların sonuçlarını imgelemek

Öğrenme Zorlukları

 • Karar verme
 • Liderliği üstlenme
 • Zamanında eyleme geçme

YANSITAN STİL

Yansıtan stil, sürekli yansıtma yoluyla deneyim ve fikirler arasında bağlantı kurma yeteneğiyle karakterizedir. Somut deneyim ve soyut kavramsallaştırmayı dengelerken yansıtıcı gözlemden yararlanır.

Yansıtan stile sahip insanlar: Diyalog ve tartışmalar açısından zengin öğrenme alanlarında başarılı olurlar, fakat aynı zamanda derslerden, bağımsız projelerden ve okumalardan da rahatça öğrenirler. Derin düşünce yönündeki tercihlerinden dolayı, kendi deneyimlerini yansıtmaları ve anlamlandırmaları için zamana ihtiyaç duyabilirler. Bireysel ve grup olarak yansıtma fırsatları sunan ve fikirleri keşfetmeye açık öğretmenlere değer verirler.

Öğrenmede Güçlü Yönler

 • Başkalarının bakış açısını anlama
 • Durumlarda “Neler olduğunu” görme
 • Sezgileri net açıklamalara dönüştürme
 • Bilgi toplama

Öğrenme Zorlukları

 • Eylem başlatma
 • Uzun uzadıya düşünme
 • Grup içinde sesini yükseltme

ANALİZ EDEN STİL

Analiz eden stilin karakteristik özelliği, yansıtma yoluyla fikirleri bütünleştirme ve sistematik hale getirme kabiliyetidir. Yansıtıcı gözlem ile soyut kavramsallaştırmayı birleştirir.

Analiz Eden stile sahip insanlar: Analitik ve kavramsal becerilerini kullanabilecekleri ve geliştirebilecekleri öğrenme alanlarında başarılı olurlar. Dersleri, okumaları, analitik modelleri keşfetmeyi ve konuları enine boyuna düşünmek için zamanları olmasını tercih edebilirler. Gruplar içinde çalışmaktansa tek başlarına çalışmayı tercih ederler. Derslerinde ve onlarla olan etkileşimlerinde onların düşünme ve analiz süreçlerini model alan öğretmenleri tercih ederler.

Öğrenmede Güçlü Yönler

 • Bilgiyi organize etme
 • Mantıklı ve akılcı olmak
 • Kavramsal modeller oluşturma

Öğrenme Zorlukları

 • Risk alma
 • Başkalarıyla sosyalleşme
 • Yapısal eksiklik ile baş etme

DÜŞÜNEN STİL

Düşünen stil, soyut ve mantıksal akıl yürütme sürecine disiplinli bir şekilde dâhil olma kapasitesi ile karakterizedir. Aktif uygulama ve yansıtıcı gözlemi dengelerken soyut kavramsallaştırmadan yararlanır.

Düşünen stile sahip insanlar: En iyi şekilde, açık yönlendirmeler ve öğrenme gündemleri olan iyi yapılandırılmış öğrenme alanlarında öğrenebilirler. Deneyler tasarlayabilecekleri ya da yürütebilecekleri veya verileri işleyebilecekleri ortamlarda da başarılı olabilirler. Yalnız çalışmayı tercih edebilirler ve konuları detaylı olarak düşünmek için zamana ihtiyaç duyabilirler. Bir öğretmenin onların alanında uzman olması onlar için birinci derecede önemlidir.

Öğrenmede Güçlü Yönler

 • Mantıksal analiz
 • Akılcı karar verme
 • Kantitatif verileri analiz etme

Öğrenme Zorlukları

 • İnsanlarla çalışmak
 • Fikirler hakkında açık görüşlü olma
 • “Düşüncede kaybolma”

KARAR VEREN STİL

Karar veren stil, problem çözümleri ve eylem planları hakkında karar vermek için teorileri ve modelleri kullanma becerisi ile karakterize edilir. Soyut kavramsallaştırma ve aktif uygulamayı birleştirir.

Karar Veren stile sahip insanlar: Yeni fikirler, simülasyonlar, laboratuvar görevleri ve pratik uygulamalarla deney yapabilecekleri öğrenme alanlarında en iyi şekilde öğrenebilirler. Net standartlar ve hedefler belirleyen ve doğru veya yanlış cevapları olan problemler ve sorularla değerlendirme yapan öğretmenleri tercih ederler.

Öğrenmede Güçlü Yönler

 • Problem çözme
 • Fikirleri ve çözümleri değerlendirme
 • Hedefler belirleme
 • Kararlar alma

Öğrenme Zorlukları

 • Alışılmışın dışına çıkarak yaratıcı düşünme
 • İnsanların duygularına duyarlılık
 • Belirsizlikle baş etmek

YAPAN STİL

Yapan stil, insanları ve görevleri entegre eden, hedefe yönelik eylem için güçlü bir motivasyonla karakterize edilir. Somut deneyim ve soyut kavramsallaştırmayı dengelerken aktif uygulamadan yararlanır.

Yapan stile sahip insanlar: En iyi şekilde iş başında öğrenme yoluyla, meslektaşları ile tartışmalar yaparak ve ekip halinde çalışarak öğrenirler. Pratik gerçek dünya deneyimine sahip olan ve taklit edebilecekleri öğretmenleri tercih ederler.

Öğrenmede Güçlü Yönler

 • Teknik bilgi ve kişisel ilişkileri birleştirmek
 • İşlerin yapılmasına odaklanmak
 • İş ekiplerine liderlik etmek

Öğrenme Zorlukları

 • Düşünmek için zaman ayırmak
 • Doğru problemi çözmek
 • Bilgi toplama ve analiz etme

DENGELEYEN STİL

Dengeleyen stilin karakteristik özelliği uyum yeteneğidir; eyleme karşı yansıtmanın ve uygulamaya karşı düşünmenin artı ve eksilerini tartar. Somut deneyim, soyut kavramsallaştırma, aktif uygulama ve yansıtıcı gözlemi dengeler.

Dengeleyen stile sahip insanlar: Dört öğrenme modunun tümünü kullanabilecekleri öğrenme ortamlarında daha fazla memnun olma eğilimindedirler: derslerden, tartışma gruplarından, beyin fırtınası oturumlarından, laboratuvarlardan ve iş başında öğrenme yöntemlerinden öğrenirler. Farklı öğrenme ortamlarına adapte olabildikleri için, farklı öğretim yaklaşımları olan öğretmenlerden öğrenebilirler.

Öğrenmede Güçlü Yönler

 • Öğrenme çevriminde hareket esnekliği
 • Farklı türden insan gruplarıyla çalışabilme
 • Yaratıcı sezgiler

Öğrenme Zorlukları

 • Kararsızlık
 • Elinden her iş gelme ama hiç birinde uzman olmama
 • Sürekli bağlılık

Öğrenme Stilleri Testi

Yeni 9 Öğrenme Stili Envanteri testini çözer ve 9 öğrenme türünden hangilerine daha yakın olduğunuz ve öğrenme esnekliği indeksinizi içeren kapsamlı bir rapor alırsınız. Bu raporla birlikte DeM’in size özel 30dk’lık online koçluk oturumunda test sonuçlarınızın detaylarını değerlendirirsiniz.

Kolb Öğrenme Stilleri Testini İste